Dec 10, 2016 - Dec 11, 2016
Jan 1, 2017 - Jan 1, 2017

RA Sushi allows you to enjoy sushi by the seashore